Polityka Pprywatności Serwisu AkoAD 3.0... Serwisu

wersja nr 2: 1 , aktualna od dnia: ......

 1. Poniższą Politykę prywatności Serwisuwprowadzamy się na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).
  i
  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2.  
 3.  
 4. Treść niniejszej Polityki Pprywatności Serwisu AkoAD 3.0 [Serwis]Serwisu należy rozpatrywać łącznie i uzupełniająco z aktualną treścią „Regulaminu Serwisu AkoAD 3.0” zamieszczonego na stronie internetowej: …Regulaminu Serwisu.
 5.  
 6.  
 7. Niniejszy dokumentPolityka prywatności Serwisu stanowi świadectwo realizacji przez SerwisUsługodawcę
  i jednocześnie Administratora Danych Osobowych, tj. … ,problemówobowiązku ochrony prywatności w Internecie. oraz  Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania
  i rozpowszechnianiaprzetwarzania informacji o KlientachUżytkownikach Serwisu, także ich danych osobowych, obowiązujące
  w Serwisie.podczas korzystania z usług Serwisu.
 8. Usługodawca respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.

Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 2. Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.
 3. Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
  i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.
 4. System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych (System Serwisu).
 5.  
 6.  
 7. Mając pełną świadomość zaufania, jakim uUżytkownicy obdarzają Serwis AkoAD3.0, zdając sobie sprawę
  z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia  wynikające z obowiązującej
  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.)ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności
  o następującej treści:
  .
 8.  
 9.  
 10. Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez Serwis AkoAD 3.0 problemów ochrony prywatności w Internecie. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w Serwisie AkoAD 3.0.
 11.  
 12. System SerwisSerwisu ogranicza wykorzystanie i zbieranie i wykorzystanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum,  wymaganego do świadczenia usług SerwisuSerwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika
  z celu Serwisufunkcjonowania Serwisu oraz zakresu udzielonej ych przez nich dobrowolnych zgodyód
  i oświadczeń.
 13. Informacje i dane o Użytkownikach Serwisu nie są udostępniane osobom trzecim bez podstawy prawnej zezwalającej lub nakazującej takie działanie. Przekazanie ww.takich informacji następuje wyłącznie dobrowolnie - w postaci jawnej, dobrowolnej zgody osób przekazujących te dane lub na żądanie uprawnionych do tego organów państwa i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań..
 14.  
 15.  
 16. SerwisNa potrzeby Serwisu przetwarzane są następujące dane osobowe (w cel:ach: świadczenia usług, realizacji transakcji, marketingowych oraz wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną) : imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail wraz z adresem IP.
 17.  
 18. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
 19. Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.

Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.

 1. System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
 2.  
 3.  
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Użytkownik może zażądać  ujawnienia wszelkich detali dotyczących jego danych osobowych lub ich zakres przetwarzania, jak również żądać ich trwałego usunięcia, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej ...
 5. SerwisUsługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowychUstawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883
  z późn. zm.)
  , w szczególności Użytkownikowi ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane., albo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do Systemu Serwisu i Usługodawcy jest świadome i dobrowolne.
 7. Usługodawca deklaruje, iż podejmuje w niezbędnym zakresie współpracę z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych, dla podejmowania działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.
 8.  
 9.  
 10. SerwisAkoAD3.0 deklaruje:
 11.  
 12. zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw
  i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;


 13. zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych osobowych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki b bezpieczeństwa tych danych;

 14. zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez  wszystkie zatrudnione osoby;


 15. zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.
 16. Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osobydDane gromadzone przez Serwisna potrzeby Serwisu są przechowywane w zabezpieczonej lokalizacji, dostęp do której mają wyłącznie uprawione osoby.. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis rRealizując Politykę Pprywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje się odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

a)      zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

b)      zabezpiecza dane przed przejęciem przez osobę nieuprawnioną,

c)      zabezpiecza dane przed przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

a)            zabezpiecza dane przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. S

 

zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

 1. zabraniemzabezpiecza dane przed przejęciem przez osobę nieuprawnioną,

 2. zabezpiecza dane przed przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.),


 3. zabezpiecza dane przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Serwis został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem ................... Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest ................................. . Jednocześnie Serwis wprowadził wewnętrzne regulacje ustanawiające najwyższe normy przewidziane dla ochrony danych osobowych, tj. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Politykę bezpieczeństwa.

 

 1. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie,współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami oraz Generalnym Inspektorem Danych Osobowych RP, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających sięsprawców  przestępstw.
 2.  
 3. Usługodawca zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym
  z obowiązującym w
  Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi.
 4. nie przekazuje danych lub zbioru danych – w tym danych osobowych, osobom trzecim, bez wyrażonej w postaci jawnej zgody osób przekazujących te dane.Serwis respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.Wykorzystywanie adresów IP urządzeń docelowych służy diagnozowaniu problemów związanych z pracą Systemu Serwisu lub serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, administrowaniem Serwisu.

Pliki cookies.

 1. System Portalu wykorzystuje pliki „cookies", które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze Użytkownika, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.
 2. Logując się do systemu Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies  na urządzeniu docelowym, np. komputerze Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies"
  w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów s.Serwisu, ale może spowodować zmniejszenie jego funkcjonalności, np. poprzez wyłączenie niektórych funkcji.Całkowita blokada plików „cookies" jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania „cookies" od konkretnych dostawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików „cookies" z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo za pomocą opcji w używanej przeglądarki internetowej.
 3. System Serwisu używa technologii cookies w następujących zastosowaniach: zapamiętywanie haseł i indywidualnych ustawień Użytkownika, uwierzytelniania, przy zakupach w systemie koszyka zakupów oraz:

a)      jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google, Inc. Z Polityką prywatności Google, Inc. można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

b)      jako część systemu Google Adsense, tj. serwisu reklamowego Google, Inc. wyświetlający na stronach internetowych kontekstowe reklamy tekstowe, bannery oraz reklamy wideo,

c)      jako część serwisu YouTube, umożliwiającego zamieszczanie i strumieniowanie filmów,

d)      jako część systemu Tradedoubler, tj. modułu obsługi usługi kuponów. Z Polityką prywatności Tradedoubler AB można zapoznać się pod adresem: http://www.tradedoubler.com/pl-pl/privacy-policy/

 1. System Serwisu nie stosuje cookies służących do śledzenia Użytkowników. Używane pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie i rzeczywiście szkodliwych. Cookies używane przez System Serwisu nie są przekazywane innym serwisom internetowym lub dla nich widoczne.

Zasady uzupełniające.

 1. Odnośniki do stron zewnętrznych: Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. inne serwisy lub portale społecznościowe (Facebook, Twitter, Google+). Jeżeli link zostanie użyty do opuszczenia Serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Usługodawca nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te, portale i serwisy posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ Twitter: https://twitter.com/privacy
 2. System sprzedaży Serwisu w zakresie usług odpłatnych jest obsługiwany przez system płatności: „PayU” , ochrona prywatności: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/Polityka_plikow_cookies.pdf wraz z http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Serwisu  jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem utworzonego przez Użytkownika konta.
 4. Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu, np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Polityki prywatności albo Regulaminu. Usługodawca będzie się kontaktował zzastrzega sobie prawo do kontaktu Użytkownikami za ich zgodą za pomocą poczty elektoronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.
 5. Celem Serwisu jest również udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są pliki cookie oraz systemy reklamowe firm zewnętrznych wobec Usługodawcy. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne pozyskane w ten sposób informacje. Użytkownik podczas zakładania konta w Serwisie oraz korzystając z usług Serwisu wyraża zgodę na gromadzenie informacji o swojej aktywności w Serwisie i ich przetwarzanie przez systemy niezależne od Usługodawcy, np. Google Adsense lub Google Analytics.
 6. Partnerzy marketingowi Serwisu mogą wyświetlać reklamy w Serwisie, o ile spełniają wymagania dotyczące wyświetlania reklam. System Serwisu nie udostępnia im żadnych informacji osobistych lub danych osobowych bez zgody Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Polityki prywatności
  w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały
  wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, będą one ogłoszone na stronie internetowej Serwisu, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować.w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.
 8. Użytkownicy sSerwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego w sprawach ochrony prywatności  drogą elektroniczną na adres: ...

 

© IustitiaLex 2015